Projekty Unii Europejskiej

Projekt „Klub grupy wsparcia Dyna Lingua” nr RPDS.09.01.01-02-0012/19 jest realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji oraz firmy Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest skuteczne wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej min. 30 osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego. Wsparcie otrzymają również rodziny osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu utworzono Klub grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w którym wspierane są osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym oraz lekkim. Działalność Klubu ma umożliwić podopiecznym zwiększenie samodzielności, niezależne życie w środowisku lokalnym, pozwolić odnaleźć się na rynku pracy, zapobiegać odizolowaniu, a ich rodzinom umożliwić zdobycie wiedzy i umiejętności ważnych dla skuteczności działań w obszarze integracji społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 do: 30.11.2023
Wartość projektu: 3 656 885,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3      Harmonogram wsparcia